החזון
התורה, האמונה ויראת שמים הם סם החיים עבור מדינת ישראל על כל מערכותיה - הצבא, הפוליטיקה, הכלכלה והבריאות. אבל כל זה ייתכן רק מתוך חיבור בלתי-אמצעי אל הארץ. החקלאות דוקא היא היסוד למהפכה תרבותית וערכית שתחלחל לכל העם כולו ולכל מערכות המדינה. חקלאות שהיא מצד אחד מושתתת על אמונה עמוקה 'כי ד' דיבר טוב על ישראל' ומצד שני גם רווחית ומצליחה כלכלית - היא 'ראש החץ' שיברר שאדרבה, יותר אמונה, שמחת-אמת ויראת שמים מולידות הצלחה בכל פרמטר אפשרי.